DİDİM
YEŞİLTEPE SİTESİ SAKİNLERİ YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA   DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ


      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1– Derneğin Adı: “Didim Yeşiltepe
Sitesi Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma
dir.

      Derneğin merkezi Aydın İli Didim İlçesi’dır. Şubesi açılmayacaktır.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek
İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2-Dernek, Yeşltepe Sitesinde Mülkleri bulunan kişi ve
Kuruluşlar arasında dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri yürütmek, mevcut
sorunlarını ve bundan sonra karşılarına gelecek sorunlar hakkında çözüm üretmek
Gerekli kuruluşlar ve sakinler arasında koordinasyonu sağlamak amacı ile
kurulmuştur.

      Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve
geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel
gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için
gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon
merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,
dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için
sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli
izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi
için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi
işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş
zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler
kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri
münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın
gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında
vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli
izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak,
yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak
çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için
gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler
yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek
gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde
temsilcilikler açmak,

15-Derneğin
amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak
bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

      
Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,
sosyal alanda yurt
içinde ve yurt dışında
faaliyet gösterir.

Üye
Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Madde 3– Fiil
ehliyetine sahip bulunan

ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve
Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye
olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu
koşul aranmaz.

        Dernek başkanlığına yazılı olarak
yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere
kaydedilir.

      Derneğin
asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe
kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış
bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      Üyelikten Çıkma

      Madde 4– Her üye yazılı olarak
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna
ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

      Üyelikten
Çıkarılma

      Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı
gerektiren haller.

      1-Dernek
tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen
görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı
ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek
organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin
tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden
silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      Dernek 
Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda
gösterilmiştir.

      1-Genel
kurul,

      2-Yönetim
kurulu,

      3-Denetim kurulu,

      Dernek
Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde
7
Genel kurul, derneğin en yetkili karar
organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

 

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda
olağan,

 

      2-Yönetim
veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte
birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya
çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir

 

      Olağan
genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre
genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula
katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati,
yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan
edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine
ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları
kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi
günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması
sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel
kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel
kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek
üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa
durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı
yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek
üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan
heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için
yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin
sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer
alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri
tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı
vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması
halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği
kişi oy kullanır

Toplantıda
görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. 
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına
teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel
Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde
8
– Genel kurulda,
aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem
uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması
durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy
pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır
ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel
kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar
ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün
üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek
üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu
şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel
Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde
9-
Aşağıda yazılı
hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek
organlarının seçilmesi,

      2-Dernek
tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim
ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim
kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,

      5-Dernek
için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      6-Yönetim
kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      7-Dernek
yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi,

      8-Derneğin
federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      9-Derneğin
uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması,

      10-Derneğin
vakıf kurması,

      11-Derneğin
fesih edilmesi,

      12-Yönetim
kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta
genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel
kurul,  derneğin diğer organlarını
denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe
kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. D
erneğin en yetkili organı olarak derneğin
diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

      Madde
10
-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş
yedek

üye olarak genel kurulca
seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk
toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,
sekreter, sayman ve üye’yi belirler.       

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden
dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre
yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

      Yönetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim
kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği
temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

      2-Gelir
ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin
çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

      4-Genel
kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Gerekli
görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

      6-Genel
kurulda alınan kararları uygulamak,

      7-Her
faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      8-
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      9-Derneğe
üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

      10-Derneğin
amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın
kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

      Denetim
Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde
11-
Denetim kurulu, üç asıl ve üç
yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden
dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre
yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu;
derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere
göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel
kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin
Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları
aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye
Aidatı:Üyelerden giriş ödentisi olarak 100.-TL,aylık
olarak ta 10.-TL aidat alınır. Bu
miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

      2-Gerçek
ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve
yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen
gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat
hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek
için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

      Derneğin
Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde
13-
Defter tutma esasları;

Dernekte,
işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden
hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap
döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan
itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim
kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin
ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt
Usulü

Derneğin
defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun
olarak tutulur.

Tutulacak
Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler
tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak
esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu
kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye
olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden
evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın
asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen
veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına
alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı
belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı,
soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait
demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler
ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile
Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak
esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt
bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da
tutulur.

2-Yevmiye
Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden
yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin
Tasdiki

Dernekte,
tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan
önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı
yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir
Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme
hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)
(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği
EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek
giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi
kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider
pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler
harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek
tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak
bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği
bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir
.

Bu
belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri
ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan
yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri
aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya
sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması
zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde
kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı
belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi
ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki
Belgesi

Yönetim
kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,
yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva
eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil
edebilir.

Yetki
belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.
Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin
süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden
ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş
olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi
zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman
iptal edilebilir.”

Gelir
ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler
hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl
süreyle saklanır.

Beyanname
Verilmesi*

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri
ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler
Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu
tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı
tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim
Yükümlülüğü *

Madde
16-
Mülki amirliğe
yapılacak bildirimler;

Genel
Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan
veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare
amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması
halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve
yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış
dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı
ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların
Bildirilmesi

Derneğin
edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle
mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım
alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te
belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare
amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi
yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin
Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana
gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında
meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük
değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,
genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik
Açma*

Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde
dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik
açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine
yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin
İç Denetimi

Madde 18-Dernekte
genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim
yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim
kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin
Borçlanma Usulleri     

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve
faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu
kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul
kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği
yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. Ç
oğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya
katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel
kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak
yapılır.

      Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye
Şekli

      Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. Ç
oğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih
kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih
kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye
İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye
kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde DİDİM
YEŞİLTEPE SİTESİ SAKİNLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA Derneği” ibaresi
kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal
ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve
yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında
derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir
tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda
bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi
ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm 
para,  mal ve hakları, genel
kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği
tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında
gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene
dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün
içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin
defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu
defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde 22-Bu tüzükte
belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara
atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın
dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

      Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek
organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve
işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

     

      Mevcut
Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı
ve Soyadı       :
                Görev Unvanı              :

 

Süleyman
Yalçın DUYUR          Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

 

Veysel
ATALAY                        Dernek
Üyesi(kurucu)

 

Sami
Nejdet TAPTIK                Dernek Üyesi(kurucu)

 

Mehmet
Ümit ÖZER                 Dernek Üyesi(kurucu)

 

Mümtaz  TANRIVERDİ              Dernek Üyesi(kurucu)

 

Mustafa
Recai OFLAZ               Dernek
Üyesi(kurucu)

 

Behti
BAYRAKTAR                   Dernek
Üyesi(kurucu)

 

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1
(Bir) geçici maddeden ibarettir.